terms & conditions

Penggunaan laman sesawang www.nastyworldwide.com/my tertakluk kepada terma dan syarat berikut dan dengan menggunakan laman sesawang ini, anda memahami dan menerima sepenuhnya terma dan syarat ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau sebarang bahagian terma dan syarat ini, anda tidak sepatutnya menggunakan laman sesawang ini.

[Bergantung kepada undang-undang berkaitan penggunaan produk-produk berkaitan nikotin di negara anda, anda mesti berumur sekurang-kurangnya [18] tahun atau [21] tahun untuk menggunakan laman sesawang ini. Dengan menggunakan laman sesawang ini [dan bersetuju mematuhi terma dan syarat ini] anda mengakui dan memaklumkan yang anda adalah orang dewasa dan bukan bawah umur.]

[Laman sesawang ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman sesawang ini dan menyetujui terma dan syarat ini, anda bersetuju membenarkan kami menggunakan kuki mengikut terma polisi privasi / polisi kuki.]

Terma Penggunaan

Terma Penggunaan (“Terma“) ini mentadbir penggunaan anda tentang laman web NASTY™ (atau dirujuk sebagai “kami“) (secara kolektif sebagai “Platform“). Pengguna yang menggunakan Platform ini dinamakan dan mengandungi perkataan Buddy, Ambassador dan Coach (“Pengguna”). Sila baca Terma ini dengan teliti. Dengan mengakses dan menggunakan Platform, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan mempersetujui Terma termasuk apa-apa terma dan syarat tambahan serta apa-apa polisi yang dirujuk dalam Terma ini, sebagaimana yang disediakan dalam Platform atau melalui hiperpautan. Jika anda tidak bersetuju atau tidak termasuk dalam Terma, sila jangan gunakan Platform.

Platform boleh digunakan oleh individu sebenar yang mencapai umur 18 tahun ke atas. Jika berkenaan, Terma ini tertakluk pada peruntukan khusus negara seperti yang ditetapkan dalam Terma ini.

Pengguna yang berumur bawah 18 tahun sama sekali TIDAK DIBENARKAN untuk menggunakan Platform ini. Jika anda menggunakan Platform ini anda bersetuju untuk bertanggungjawab atas tindakan anda dan apa-apa tanggungan yang berkaitan dengan penggunaan Platform dan/atau pembelian Barangan anda.

NASTY™ berhak menukar atau mengubah Terma ini (termasuk dasar kami yang dimasukkan dalam Terma ini) pada bila-bila masa. Anda digalakkan untuk membaca Terma ini dengan kerap. Anda dianggap telah bersetuju dengan Terma yang dipinda berdasarkan penggunaan Platform anda yang berterusan dari tarikh Terma yang dipinda dimuat naik.

1 NASTY™ 

1.1 Tentang kami

Bergantung pada jenis Platform yang anda akses dan gunakan, Terma ini membentuk kontrak antara anda dengan entiti NASTY™ berikut:

1.2 NASTY™ Malaysia (nastyworldwide.com/my) 

1.3 Perkara yang kami lakukan

Melalui Platform kami, NASTY™ menghubungkan anda dengan kami supaya anda boleh memesan pelbagai barangan teknologi dan NRT (kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai “Barangan“) untuk disampaikan kepada anda. Apabila anda membuat pesanan Barangan daripada kami (“Pesanan“), NASTY™ bertindak untuk membantu, memproses dan menyelesaikan pesanan dan berikutnya.

1.4 Cara untuk menghubungi kami

Untuk bantuan pelanggan, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel, nombor NASTY™ Hotline atau melalui ciri sembang bantuan pelanggan dalam Platform kami.

2 Penggunaan Platform dan Akaun NASTY™

2.1 Anda perlu mendaftar untuk akaun NASTY™ bagi menggunakan Platform. Apabila anda mendaftar akaun NASTY™ , kami akan meminta anda untuk mengemukakan maklumat peribadi anda termasuk alamat e-mel yang sah, nombor telefon bimbit dan kata laluan unik. Untuk membeli Pesanan, bergantung pada kaedah pembayaran yang anda pilih, anda mungkin perlu mengemukakan butiran kad kredit anda kepada kami. Kata laluan unik anda tidak sepatutnya dikongsikan dengan sesiapapun dan anda bersetuju untuk merahsiakannya pada semua waktu. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyimpan kata laluan anda dengan selamat. Melainkan untuk kes fraud atau salah guna yang bukan kesalahan anda, anda bersetuju bahawa semua Pesanan yang dibuat bawah akaun NASTY™ anda merupakan tanggungjawab anda sepenuhnya.

2.2 NASTY™ tidak menanggung liabiliti atas Pesanan yang menghadapi masalah penghantaran yang disebabkan oleh maklumat tidak lengkap, salah atau hilang sepertimana yang dikemukakan oleh anda. Anda bertanggungjawab untuk mengemukakan maklumat yang lengkap, tepat dan benar untuk pemprosesan Pesanan yang wajar, termasuk alamat penghantaran dan maklumat hubungan anda.

2.3 Jika anda ingin menghapuskan akaun NASTY™ anda, sila hantar e-mel kepada kami untuk memohon yang demikian. Kami mungkin mengehadkan, menggantung atau menamatkan akaun NASTY™ anda dan/atau penggunaan Platform anda, jika kami percaya secara munasabah bahawa:

2.3.1 individu selain anda menggunakan akaun NASTY™ anda; atau 2.3.2 apabila anda disyaki atau ditemui melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti atau kelakuan yang melanggar Terma ini, dasar dan garis panduan kami, atau melibatkan diri dalam aktiviti atau kelakuan yang kami anggap menurut budi bicara kami sebagai salah guna Platform.

3 Sekatan

3.1 Aktiviti yang Dilarang dalam Platform

Senarai berikut ialah senarai bukan lengkap bagi jenis kelakuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang dalam Platform. NASTY™ berhak menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang wajar terhadap sesiapa sahaja yang, menurut budi bicara mutlak NASTY™ , melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti yang dilarang. Aktiviti yang dilarang temasuk, tetapi tidak terhad pada perkara berikut:

3.1.1 menggunakan Platform untuk apa-apa tujuan yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, negeri, atau persekutuan;

3.1.2 memuat naik apa-apa kandungan yang melanggar hak harta intelek, hak privasi, hak publisiti, hak rahsia dagang, atau apa-apa hak lain bagi mana-mana pihak;

3.1.3 memuat naik kandungan yang melanggar undang-undang, lucah, fitnah, ugutan, gangguan, makian, bersifat fitnah, jahat, atau memalukan terhadap mana-mana orang atau entiti sebagaimana yang ditentukan oleh NASTY™, menurut budi bicara mutlaknya atau menurut standard komuniti tempatan;

3.1.4 memuat naik kandungan yang bersifat buli siber, sebagaimana yang ditentukan oleh NASTY™ menurut budi bicara mutlaknya;

3.1.5 memuat naik kandungan yang memaparkan apa-apa kelakuan berbahaya, mengancam nyawa, atau sebaliknya berisiko;

3.1.6 memuat naik nombor telefon, alamat jalan, atau nama keluarga mana-mana individu;

3.1.7 memuat naik URL ke laman web luar atau apa-apa bentuk kod HTML atau pengaturcaraan;

3.1.8 memuat naik apa sahaja yang mungkin “spam,” sebagaimana yang ditentukan oleh NASTY™ menurut budi bicara mutlaknya;

3.1.9 menyamar sebagai orang lain apabila menghantar kandungan;

3.1.10 memungut atau sebaliknya mengumpulkan maklumat tentang orang lain, termasuk alamat e- mel, tanpa persetujuan mereka;

3.1.11 memberi kebenaran kepada mana-mana orang atau entiti lain untuk menggunakan identifikasi anda untuk menghantar atau membaca komen;

3.1.12 mengganggu, mengugut, menghendap, atau mengasari mana-mana orang dalam Platform;

3.1.13 terlibat dalam apa-apa kelakuan lain yang menyekat atau menghalang mana-mana orang lain untuk menggunakan atau menikmati Laman web, atau yang, menurut budi bicara mutlak NASTY™ , mendedahkan NASTY™ atau mana-mana pelanggan, pembekal atau mana-mana pihak yang menanggung liabiliti atau apa jua jenis kerugian; atau

3.1.14 menggalakkan orang lain untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam teks ini.

3.2 NASTY™ berhak tetapi tidak berkewajipan untuk melakukan mana-mana atau semua perkara berikut:

3.2.1 menyiasat tuduhan bahawa apa-apa kandungan yang dihantar dalam Platform tidak mematuhi Terma ini dan menentukan, menurut budi bicara mutlaknya, untuk menghapuskan dan meminta penghapusan kandungan;

3.2.2 menghapuskan kandungan yang kasar, melanggar undang-undang, atau mengganggu, atau yang sebaliknya gagal untuk mematuhi Terma ini;

3.2.3 menggantung atau menamatkan akses pengguna kepada Platform atau Akaun NASTY™ mereka apabila berlaku pelanggaran Terma ini;

3.2.4 memantau, menyunting, atau mendedahkan apa-apa kandungan dalam Platform; dan

3.2.5 menyunting atau memadam apa-apa kandungan yang dihantar dalam Platform, tanpa mengira sama ada kandungan berkenaan melanggar standard ini.

4 Hak Harta Intelek

Semua tanda dagang, logo, imej, dan tanda perkhidmatan, termasuk Terma ini sebagaimana yang dipaparkan dalam Platform atau dalam bahan pemasaran kami, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, merupakan hak harta intelek NASTY™ dan/atau pihak ketiga yang membenarkan kami untuk menggunakannya (secara kolektif sebagai “Tanda Dagang“). Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mengeluar semula, menerbit semula, memuat naik, menghantar, memindahkan, mengedar, atau mengubah Tanda Dagang ini dengan apa jua cara tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Penggunaan tanda dagang NASTY™ dalam mana-mana laman web lain yang tidak diluluskan oleh kami dilarang sama sekali. NASTY™ akan menguatkuasakan secara agresif hak harta inteleknya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang sepenuhnya, termasuk pendakwaan jenayah. NASTY™ tidak mewajarkan atau mewakili bahawa penggunaan bahan yang dipaparkan dalam Platform oleh anda tidak melanggar hak pihak ketiga yang tidak dimiliki oleh atau bersekutu dengan NASTY™ . Risiko penggunaan apa-apa bahan dalam Platform ditanggung oleh anda.

5 Sekatan untuk Barangan

5.1 Sesetengah Barangan yang ditawarkan dalam Platform kami tertakluk pada sekatan pembelian (“Barangan Disekat“), bergantung pada undang-undang yang berkuat kuasa bagi negara di tempat anda membuat pembelian Barangan Disekat. Sekatan ini termasuk keperluan umur minimum untuk produk yang kami berhak ke atasnya untuk tidak dihantar kepada anda berasaskan keperluan undang-undang relevan pada masa ia berkuat kuasa.

5.2 Anda hendaklah mencapai umur sah berkanun. NASTY™ ,  mengikut keadaan, berhak menurut budi bicara mutlak mereka:

5.2.1 untuk meminta bukti sah tentang umur (contohnya, kad pengenalan/ID) daripada mana- mana orang sebelum mereka menghantar Alkohol;

5.2.2 untuk enggan membuat penghantaran jika anda tidak boleh membuktikan bahawa anda mencapai umur sah; dan/atau

5.2.3 untuk enggan membuat penghantaran kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab sekalipun.

5.3 Apa-apa tawaran untuk mana-mana Barangan yang dibuat dalam Platform adalah terbatal apabila ia dilarang oleh undang-undang.

6 Pesanan

6.1 Apabila anda membuat Pesanan dengan NASTY™ , NASTY™ akan mengesahkan pesanan anda dengan menghantar kepada anda e-mel pengesahan yang mengandungi resit Pesanan. Jika berkenaan, Pesanan termasuk bayaran penghantaran dan apa-apa cukai yang berkuat kuasa (iaitu, cukai barangan dan perkhidmatan, cukai tambah nilai, dan sebagainya).

6.2 Arahan Khusus – NASTY™  (menurut keadaan) berusaha sewajarnya untuk mematuhi arahan khusus anda untuk sesuatu Pesanan. Walaupun demikian, jika arahan tidak boleh dilaksanakan, tidak mungkin berlaku atau tidak wajar dari segi komersial, NASTY™ berhak untuk meneruskan penyediaan Pesanan menurut prosedur pengendalian standard. NASTY™ tidak bertanggungjawab untuk menggantikan atau membayar balik Pesanan yang tidak mematuhi arahan khusus yang diberikan oleh anda.

6.3 Alergen – NASTY™ tidak bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat bahan atau maklumat alergen dalam Platform. Jika anda mempunyai alahan, reaksi alahan atau sekatan dan keperluan fizikal, sila hubungi NASTY™ sebelum membuat Pesanan dalam Platform kami.

6.4 Sebelum membuat Pesanan

6.4.1 Anda perlu mengemukakan alamat penghantaran supaya Platform boleh menyemak/menghantar Pesanan di kawasan yang sedia ada.

6.4.2 Apabila anda memasuki eShop NASTY™ (“Kedai”), anda akan dibawa ke halaman menu Barangan untuk anda memilih dan menambah Barangan anda ke dalam kart.

6.5 Membuat Pesanan

Untuk melengkapkan Pesanan, sila ikuti arahan pada skrin selepas mengklik ‘Daftar Keluar’. Anda mungkin perlu mengemukakan butiran tambahan untuk kami melengkapkan Pesanan anda. Anda perlu menyemak semula dan mengesahkan semua maklumat yang anda kemukakan, termasuk amaun, butiran penghantaran, butiran diri, maklumat bayaran, dan kod baucar (jika berkenaan) adalah betul, tepat dan lengkap sebelum anda mengklik “BUAT PESANAN”. Pesanan berjaya dilakukan apabila anda menerima pengesahan e-mel yang mengandungi resit Pesanan anda daripada kami.

6.6 Membatalkan Pesanan

6.6.1 Sila hubungi kami serta-merta melalui ciri sembang bantuan pelanggan dalam aplikasi kami jika anda ingin membatalkan Pesanan anda selepas membuatnya. Anda tidak boleh membatalkan Pesanan anda setelah kami menerima Pesanan anda.

6.6.2 Bayaran Balik

(i) Pesanan Dikembalikan/Ditukar

Anda tidak boleh mendapat bayaran balik bagi Pesanan yang dikembalikan/ditukar hanya setelah anda menerima Pesanan anda. Jika anda masih memutuskan untuk membatalkan Pesanan anda selepas ia diterima oleh NASTY™ , anda memahami bahawa tiada bayaran balik (sama ada sepenuhnya atau sebahagian) akan dibuat kepada anda dan anda melucutkan penghantaran Pesanan yang dibatalkan oleh anda.

6.7 NASTY™ berhak untuk membatalkan mana-mana Pesanan dan/atau menggantung, menyahaktif atau menghentikan akaun NASTY™ anda menurut budi bicara mutlaknya jika kelakuan atau aktiviti fraud disyaki atau dikesan sewajarnya berkaitan dengan akaun NASTY™ anda dan/atau Pesanan anda.

7 Harga dan Bayaran

7.1 Harga yang disebut dalam Platform hendaklah dipaparkan dalam mata wang negara berkenaan dan tertakluk pada cukai yang berkuat kuasa. Harga dan tawaran dalam Platform mungkin berbeza dari segi harga dan anda bersetuju bahawa tawaran yang ditawarkan oleh NASTY™ (dipaparkan di dalam Platform)

7.2 Cara kami memaparkan harga Barangan kami mungkin berbeza daripada ejen rasmi kami untuk jenama NCIG dan NASTY (“ejen”), dan harga yang digambarkan dalam Platform kami boleh:

7.2.1 termasuk GST, VAT atau cukai setara yang lain; atau

7.2.1 tidak termasuk GST, VAT atau cukai setara yang lain. Senarai harga dan caj tambahan dipaparkan sebelum Daftar Keluar. Apabila anda membuat Pesanan, anda bersetuju dengan semua amaun, caj tambahan dan amaun ‘Jumlah’ akhir yang dipaparkan untuk anda.

7.3 Caj penghantaran dikenakan untuk setiap Pesanan melainkan:

7.3.1 anda mempunyai baucar promosi atau diskaun yang sah dan menggunakannya ketika Daftar Keluar; atau

7.3.2 melainkan dinyatakan sebaliknya.

7.4 Harga yang ditunjukkan dalam Platform berasaskan pada masa setiap Pesanan dan mungkin tertakluk pada perubahan.

7.5 Anda boleh memilih untuk membayar Pesanan dengan menggunakan mana-mana kaedah bayaran yang disediakan dalam Platform termasuk:

7.5.1 Bayar Waktu Terima; atau

7.5.2 Kaedah bayaran lain yang kami tawarkan dari semasa ke semasa.

7.6 Jika anda mempunyai baucar promosi atau diskaun yang sah disediakan oleh NASTY™ , anda boleh menggunakan bayaran ini untuk sebahagian atau keseluruhan Pesanan anda mengikut keadaan.

7.7 Selepas Pesanan berjaya dibuat, anda akan menerima pengesahan e-mel daripada kami dengan resit Pesanan anda. Caj penghantaran akan ditunjukkan dalam resit Pesanan anda.

7.7.1 Penghantaran percuma tertakluk kepada syarat pembelian minimum yang kami tawarkan dari semasa ke semasa.

7.8 Kaedah Bayaran

NASTY™ berhak untuk menawarkan kaedah bayaran tambahan dan/atau menghapuskan kaedah bayaran sedia ada pada bila-bila masa menurut budi bicara mutlaknya. Jika anda memilih untuk membayar dengan menggunakan kaedah bayaran dalam talian, bayaran akan diproses oleh penyedia perkhidmatan bayaran pihak ketiga. Dengan kebenaran anda, maklumat kad kredit/bayaran akan disimpan dengan penyedia perkhidmatan bayaran pihak ketiga untuk pesanan pada masa hadapan.

7.9 Anda hendaklah memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi dalam akaun anda untuk membuat bayaran Pesanan. Setakat yang diperlukan, NASTY™ bertanggungjawab terhadap bayaran yang dibuat dalam Platform termasuk sebarang penyelesaian pertikaian, jika ia boleh dilaksanakan dan wajar serta menurut Terma ini.

8 Penghantaran, Pengambilan dan Penghantaran

8.1 Kawasan Penghantaran

Anda memahami bahawa kami menawarkan Barangan di kawasan penghantaran khusus. Apabila anda memasukkan alamat penghantaran anda dalam. Kawasan penghantaran mungkin menjadi luas, mengecil atau berubah bergantung pada keadaan cuaca dan lalu lintas serta situasi yang tidak dapat diramal (force majeure).

8.2 Masa Penghantaran

8.2.1 NASTY™ akan menghantar Pesanan anda ke alamat penghantaran yang dikemukakan oleh Anda. Masa penghantaran khusus yang dianggarkan akan diberikan kepada anda dalam pengesahan e-mel anda tetapi masa penghantaran mungkin berbeza bergantung pada faktor yang tidak boleh dikawal oleh kami (seperti kuantiti pesanan, jarak, waktu hari (waktu puncak), keadaan cuaca, keadaan lalu lintas dan sebagainya). Anda bersetuju bahawa masa penghantaran yang kami berikan hanyalah satu anggaran dan Pesanan mungkin sampai lebih awal atau lewat. Bagi memastikan bahawa anda tidak terlepas penghantaran Pesanan, anda hendaklah memastikan bahawa anda atau orang lain berada di lokasi penghantaran untuk menerima Pesanan setelah Pesanan dibuat. Jika anda atau penerima adalah atau kelihatan di bawah umur sah, atau gagal menyediakan bukti ID yang sah, NASTY™  berhak untuk tidak menghantar Pesanan anda kepada anda.

8.3 Penghantaran Tidak Berjaya atau Gagal

8.3.1 Dalam situasi apabila kami menghantar Pesanan tetapi tidak dapat berbuat demikian disebabkan oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad pada:

(i) tiada orang yang berada atau bersedia untuk menerima Pesanan; atau

(ii) pelanggan tidak boleh dihubungi walaupun usaha telah dibuat untuk menghubungi pelanggan melalui nombor telefon yang diberikan; atau

(iii) tiada akses yang sesuai atau mencukupi untuk menghantar Pesanan dengan jayanya;

(iv) tiada lokasi sesuai atau selamat untuk meninggalkan Pesanan; atau

(v) untuk Barangan Disekat, pelanggan tidak memenuhi keperluan umur berkanun atau penghantaran menganggap ia selamat atau wajar untuk pelanggan menerima Barangan Disekat.

8.3.2 Pembatalan Tidak Muncul

Jika anda kekal tidak boleh dihubungi atau gagal menerima Penghantaran dalam masa sepuluh (10) minit dari masa Penghantaran sampai di alamat penghantaran anda, NASTY™  berhak membatalkan Penghantaran tanpa bayaran balik atau remedi untuk anda.

8.4 Pesanan Salah, Item Hilang, Barangan Cacat

Ketika menerima Pesanan anda, jika anda mendapati Pesanan anda mempunyai masalah (contohnya, pesanan salah, pesanan cacat, atau item hilang), sila hubungi bantuan pelanggan melalui salah satu kaedah yang dinyatakan dalam Klausa 1.3 di atas serta-merta. Bagi sesetengah kes, NASTY™ mungkin meminta bukti bergambar dan/atau maklumat tambahan untuk menyiasat isu berkenaan Pesanan anda sewajarnya. Jika kami mendapati bahawa Pesanan dan/atau Barangan yang anda terima memiliki keadaan atau kualiti yang tidak memuaskan, kami akan memberi pampasan kepada anda untuk Pesanan anda atau sebahagian Pesanan anda.

8.5 Penghantaran Persendirian

Untuk sesetengah kes jarang, kami akan menghantar Pesanan kepada anda (“Penghantaran Persendirian“). Walaupun kami akan berusaha sewajarnya untuk menyediakan notis terlebih dahulu kepada anda tentang Penghantaran Persendirian, perkara ini mungkin tidak boleh dilakukan pada semua masa. Apabila Penghantaran Persendirian dilakukan, kami mungkin meminta anda untuk menghubungi kami secara terus sekiranya terdapat masalah atau kelewatan penghantaran anda.

9 Baucar, Diskaun dan Promosi

9.1 Dari masa ke masa, NASTY™ mungkin menjalankan kempen pemasaran dan promosi yang menawarkan kod baucar diskaun, dan tawaran promosi lain untuk digunakan dalam Plaftorm (“Baucar“). Baucar tertakluk pada tempoh sah, tempoh tebusan, dan dalam sesetengah kes, mungkin hanya untuk digunakan sekali.

9.2 Baucar mungkin tidak sah apabila digunakan dengan promosi lain, diskaun atau baucar lain. Baucar mungkin tertakluk pada terma dan syarat tambahan.

9.3 Melainkan sebaliknya dinyatakan, Baucar hanya boleh digunakan dalam Platform kami.

9.4 Baucar tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai.

9.5 NASTY™ berhak untuk membatalkan, menamatkan atau menolak penggunaan apa-apa baucar tanpa notis terlebih dahulu.

9.6 Kami boleh mengecualikan sesetengah jenis Pengguna daripada penggunaan Baucar pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

10 Representasi, Waranti dan Pembatasan Liabiliti

10.1 Representasi dan Warranti

Anda mengakui dan bersetujui bahawa kandungan dalam Platform disediakan berasaskan “sedia ada” dan ” ketersediaan”, dan bahawa penggunaan atau pergantungan anda pada Platform dan apa-apa kandungan, barangan, produk dan perkhidmatan yang diakses atau diperoleh dengan itu adalah bawah tanggungan risiko dan budi bicara anda sendiri. Walaupun NASTY™ berusaha sewajarnya untuk memastikan peruntukan Platform dan perkhidmatan yang kami tawarkan tersedia sepanjang masa, kami tidak memberi waranti atau representasi bahawa Platform hendaklah disediakan dengan cara yang selamat, tepat pada masa, tanpa gangguan, tanpa ralat, tanpa kesukaran teknikal, kecacatan atau virus. Sila buat jangkaan tentang gangguan sementara Platform yang disebabkan oleh kerja penyelenggaraan sistem berjadual atau berkala, waktu tergendala kerana Internet atau komunikasi elektronik atau kejadian yang tidak dapat diramal (force majeure).

10.2 Pembatasan Liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, NASTY™ (yang termasuk pekerja, pengarah, ejen, wakil, sekutu dan syarikat induknya) mengecualikan semua liabiliti (sama ada berpunca daripada kontrak, kecuaian atau sebaliknya) atas kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda atau mana-mana pihak ketiga berkaitan dengan Platform kami, perkhidmatan kami, dan apa-apa laman web yang dipautkan pada Platform kami dan apa-apa kandungan atau bahan yang dihantar padanya. Remedi eksklusif anda yang berkaitan dengan penggunaan Platform adalah untuk menamatkan penggunaan Platform anda. Entiti NASTY™ , ejen, wakil dan pembekal perkhidmatannya tidak menanggung apa-apa kerosakan tidak langsung, khas, sampingan, lanjutan, atau teladan akibat penggunaan Platform anda atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara penggunaan Platform anda. Pengecualian untuk kerosakan tidak langsung, khas, lanjutan dan teladan termasuk, tanpa pengehadan, kerosakan untuk kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan muhibah, kerja tergendala, kegagalan atau kepincangan komputer, atau apa-apa kerosakan atau kehilangan komersial lain, walaupun jika entiti NASTY™ , ejen, wakil, dan pembekal perkhidmatannya diberi nasihat tentang kemungkinan yang tersebut dan tidak mengira teori undang-undang atau kesaksamaan yang menjadi asas tuntutan. Oleh sebab sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk kerosakan lanjutan atau sampingan, di dalam negeri atau bidang kuasa berkenaan, liabiliti NASTY™ , entiti NASTY™ , ejen, wakil dan pembekal perkhidmatannya adalah terhad setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

10.3 Representasi Ejen

NASTY™ tidak menanggung liabiliti atas tindakan atau peninggalan Ejen atau anda, yang berkenaan peruntukan Barangan dan apabila Penghantaran Ejen dilaksanakan untuk Pesanan anda. NASTY™ tidak menanggung liabiliti atas kuantiti, kualiti, keadaan atau representasi lain bagi Barangan dan/atau perkhidmatan oleh Ejen atau memberi jaminan tentang ketepatan atau kecukupan maklumat (termasuk maklumat menu, gambar dan imej Barangan) yang dipaparkan oleh penyenaraian/penawaran Ejen diluar Platform. Tiada satu pun dalam Terma ini mengecualikan liabiliti Ejen atas kematian atau kecederaan peribadi akibat kecuaian keterlaluan atau salah laku sengaja Ejen.

11 Perlindungan Data Peribadi (Maklumat Peribadi)

Anda bersetuju dan membenarkan NASTY™ dan mana-mana syarikat sekutunya untuk mengumpulkan, menggunakan, memproses dan mendedahkan Data Peribadi anda menurut Terma ini dan dihuraikan selanjutnya dalam Dasar Privasi kami. Dasar Privasi boleh didapati melalui pautan dalam Platform kami, dan membentuk sebahagian daripada Terma ini.

12 Indemniti

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahan, memegang lepas NASTY™ , pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen, dan sekutunya, daripada apa-apa dan semua tuntutan, liabiliti, kerosakan dan/atau kos pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad pada, yuran guaman) akibat penggunaan Platform anda atau pelanggaran Terma ini oleh anda.

13 Pautan dan Laman Web Pihak Ketiga

Platform mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga lain dan dengan mengklik pautan ini, anda bersetuju untuk melakukannya dengan menanggung risikonya sendiri. NASTY™ tidak mengawal atau menyokong laman web atau pautan pihak ketiga ini dan tidak bertanggungjawab atas kandungan halaman yang dipautkan ini. NASTY™ tidak menangggung liabiliti atau tanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda berhubungan dengan akses dan penggunaan pautan dan laman web pihak ketiga ini oleh anda.

14 Penamatan

NASTY™  berhak untuk menamatkan, menggantung atau memadam akaun dan akses anda kepada Platform, termasuk apa-apa perkhidmatan penghantaran yang kami sediakan untuk anda berkaitan dengan Pesanan, atas sebarang sebab, termasuk, tanpa pengehadan, jika NASTY™ , menurut budi bicara mutlaknya, menganggap bahawa penggunaan anda tidak boleh diterima, atau jika berlaku apa- apa pelanggaran Terma ini oleh anda. NASTY™ boleh, tetapi tanpa apa-apa kewajipan, untuk memberikan amaran kepada anda sebelum penamatan penggunaan Laman Web anda.

15 Pindaan

NASTY™ boleh meminda Terma ini pada bila-bila masa menurut budi bicaranya. Terma yang dipinda berkuat kuasa serta-merta apabila dimuat naik dan anda bersetuju dengan Terma baharu melalui penggunaan Platform yang berterusan. Anda bertanggungjawab untuk memerika Terma secara berkala. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma yang dipinda, sama ada keseluruhan atau sebahagian, anda hendaklah berhenti daripada menggunakan Platform serta-merta.

16 Kebolehasingan

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini dianggap tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten, ketaksahan peruntukan berkenaan tidak memberi kesan pada kesahan peruntukan lain dalam Terma Penggunaan ini yang terus berkuat kuasa sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini dianggap sebagai penepian lanjutan atau berterusan tentang peruntukan berkenaan atau mana-mana peruntukan lain.

17 Undang-undang Pentadbiran

Terma ini hendaklah ditadbir dan diertikan menurut undang-undang negara/mahkamah bidang kuasa di tempat entiti NASTY™ diperbadankan sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual di bawah. Mahkamah berikut mempunyai bidang kuasa atas apa-apa pertikaian atau tuntutan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan Platform:

NASTY™ (nastyworldwide.com/my) ; Kerajaan Malaysia

18 Hubungi Kami

Jika anda ingin menghubungi kami tentang apa-apa soalan atau komen anda, sila hantar e-mel kepada e-mel bantuan pelanggan atau melalui ciri sembang bantuan pelanggan dalam Platform kami.

19 Barangan

19.1 Anda bersetuju untuk mematuhi apa-apa dan semua garis panduan, notis, peraturan pengendalian dan dasar serta arahan berkaitan dengan pembelian Barangan daripada Kedai yang dimasukkan dalam dan membentuk sebahagian daripada Terma ini.

19.2 Oleh sebab kekangan penghantaran, NASTY™ mungkin perlu mengenakan had amaun Pesanan anda atau had kuantiti Barangan dalam Pesanan anda daripada NASTY™ menurut budi bicara mutlaknya.

19.3 Melainkan sebaliknya dinyatakan, semua pembelian daripada Kedai tertakluk pada dasar pembatalan, bayaran balik dan pemulangan Kedai.

19.4 Jika harga apa-apa Barangan bergantung pada berat Barangan yang ditentukan, kami akan menyediakan anggaran harga awal untuk tujuan daftar keluar. Harga akhir akan dinyatakan dalam pengesahan e-mel anda yang mengandungi invois cukai anda. Untuk bayaran kurang, amaun tambahan akan dikenakan kepada anda. Untuk bayaran berlebihan, amaun lebihan akan dibayar balik menurut dasar pembatalan, bayaran balik dan pemulangan KEDAI kami.

19.5 Kami berhak, tetapi tidak berkewajipan, untuk menyekat atau mengehadkan jualan Barangan kami kepada mana-mana individu, wilayah geografi atau bidang kuasa. Oleh sebab undang- undang di sesetengah negara, kami tidak menawarkan jualan barangan tertentu, atau item disekat kepada anda. Apa-apa tawaran untuk mana- mana Barangan yang dibuat dalam Platform adalah terbatal apabila ia dilarang oleh undang- undang.

20 Bahasa Lazim

Jika terdapat pertikaian tentang Terma, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai. Versi bahasa Inggeris bagi Terma ini akan mengawal semua perkara dan akan diguna pakai sekiranya terdapat apa-apa ketaktekalan dalam versi terjemahan.

Butiran Syarikat

NSTY Worldwide Sdn. Bhd.

Alamat Didaftarkan

Awra Consultancy Services

No. 41-G & 41-1, Jalan Coco Drive 2,
Taman Bandar Senawang,
70450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia